ÜST MENÜ

BELGELER

 RESMİ BELGE DEĞİLDİR. BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

Birleşmiş Milletler Antlaşması (26 Haziran 1945)
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (24 Ekim 1945)
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralik 1948)
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık1966)
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)* ve 1976 tarihli Ek İhtiyari 1. Protokol*
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ ne (16 Aralık 1966) Ek 1989 tarihli Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin İhtiyari 2. Protokol *
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (18 Aralık 1979)*
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasim 1989)*
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (21 Aralık 1965)*
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984)*
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (9 Aralık 1948)*
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, (28 Temmuz 1951)*
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü *
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (28 Eylül 1954)*
Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme (30 Aralık 1961)*
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, 24 Nisan 1963***
BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki (24 Ekim 1970)*
Gelişme Hakkına Dair Bildiri (4 Aralik 1986)*
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (20 Aralık 1993)*
Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (20 Aralık 1993)*
Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (25 Kasım 1981)*
Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri (12 Kasım1984)*
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler (14 Aralik 1990)*
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü (9 Aralık 1998)*
Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname (14 Aralık 1967)*
Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi
BM Genel Sekreter Kofi Annan’ ın “21. Yüzyılda BM” Raporu
Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12 Mart 1995) ve Kopenhag Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12 Mart 1995)
Devletler Arasına Birleşmiş Milletler Şart’ ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) sayılı 24 Ekim 1970 tarihli Genel Kurul Kararı)
Saldırının (Tecavüzün) Tanımı: BM Genel Kurulu’ nun 3814 (XXIX) sayılı, 1974 tarihli kararı***
BM Genel Kurulu’nun 377(V) sayılı ve 3.11.1950 tarihli “Barış İçin Birleşme” kararı***
BM Genel Kurulu’nun 1962 tarihli ve 1803 sayılı “Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Hakkı’ndaki kararı***
“Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri’ne ilişkin BM Genel Kurulu’nun 1974 tarihli 3281(XXIX) sayılı kararı ***
Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969***
Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (1944) ***
Dine veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (BM Genel Kurulu’ nun 55 sayılı 25 Kasım 1981 tarihli kararı)***
Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri BM Genel Kurulu’nun 1514(XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararı***
Jenosit’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme BM Genel Kurulu’nun 260A(III) sayılı ve 9 Aralık 1948 tarihli kararı***
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

Nesli Tehlikede Olan Yabanî Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (TBMM arşivi)

(*)”Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler”, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği, Ankara, 1998
 
(***) Bu metinler Sayın Aslan Gündüz’ ün “Milletlerarası Hukuk (Beta, İstanbul 1998)” adlı yayınından alınmıştır.


Tasarım ve Yazılım : BodhiWeb