ÜST MENÜ

BM SİSTEMİ > >>BM Türkiye

İçindekiler

Giriş

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

BM Kalkınma Programı (UNDP)

BM Nüfus Fonu (UNFPA)

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

BM Enformasyon Merkezi (UNIC)

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

BM Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

BM Kadın Birimi  (UNWOMEN)

Dünya Gıda Programı (WFP)

BM Gönüllüleri (UNV)

Giriş


logosonBirleşmiş Milletler Türkiye’nin refahı için 
Türkiye ile birlikte çalışıyor

 

 

Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Dünyanın dört bir yanında insanların yaşamında iz bırakan çalışmaları sonucu günümüzde BM’ye üye ülkelerin sayısı 193’ye ulaştı.

Teşkilatımız, insanlığı yoksulluk, açlık, cehalet, hastalıklar, mahrumiyet, afetler ve çevrenin yok olmasının getireceği korkunç sonuçlardan korumak için yıllardır çaba harcıyor. BM’nin çalışmalarının özünü toplumsal cinsiyet eşitliği, iyi yönetim ve insan hakları temelli yaklaşım oluşturuyor. Teşkilatımız ayrıca yoksulların, kadınların, evlerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin kalkınma sürecine dahil edilmelerine özel bir önem veriyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barışgücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar Teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor. Teşkilatımız 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de Hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK’lar, üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin uygulanması için çalışıyor.

Türkiye’de BM Sistemine bağlı 14 kuruluş faaliyette bulunuyor. Bu kuruluşlar Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Güvelik Birimi (UNDSS), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO), BM Gönüllüleri (UNV), BM Kadın Birimi (UN Women), Dünya Gıda Programı (WFP) and Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nden oluşuyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve BM Siyasi İşler Dairesi, ülkede yerleşik olmamakla birlikte Türkiye’deki çalışmalara aktif olarak katılıyorlar.

Ortak çalışmalarımızın hedefini ulusal kalkınma çabalarında Türkiye’ye en iyi şekilde ve uluslararası normlar ve standartlarda yardımcı olabilmek ve toplumun tüm kesimlerinden insanların çalışmalarımıza katılmasını sağlamak teşkil ediyor. Bu bilgi paketi, dostlarımızı, hizmet

verdiğimiz kesimleri ve ortaklarımızı BM’nin Türkiye’deki ana çalışma konuları hakkında daha duyarlı hale getirme çabalarımızın küçük bir örneğidir.

Ortak ideallerimiz olan barış, kalkınma ve insan hakları ile mevcut ve gelecek kuşaklar için daha iyi bir dünya yaratılması hedeflerine ulaşma çabalarına verdiğiniz desteğin sürekli olmasını umut ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Türkiye 

Sayfa Başına Dön


Gıda ve Tarım örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi

fao_logo_webAçlığın Olmadığı Bir Dünya

FAO’nun çabalarının  merkezinde insanların aktif ve sağlıklı hayatlar sürebilmeleri için düzenli olarak yüksek kalitede gıdaya erişim şartlarının oluşturulması ve herkes için gıda güvenliğinin sağlanması yatar.

FAO’nun faaliyetleri beş ana alandan oluşmaktadır; bilgiyi erişilebilir kılmak ve sürdürülebilir tarıma geçişi desteklemek, politikalar konusunda uzmanlığını paylaşarak siyasi iradeyi güçlendirmek, küçük ölçekli tarımı geliştirmek için kamu – özel sektör işbirliğini desteklemek, bilgiyi sahaya taşımak, ülkelerin riskleri önlemesine ve azaltmasına destek olmak.

FAO’nun stratejik hedefleri; açlık, gıda güvencesizliği ve yanlış beslenmeyi sona erdirmek, ormancılık ve balıkçılığı daha verimli ve sürdürülebilir yapmak, kırsal yoksulluğu azaltmak, kapsayıcı ve etkili tarımsal ve gıda sistemlerini mümkün kılmak, geçim kaynaklarının dayanıklılığını risklere ve krizlere karşı artırmak.

Türkiye ve FAO

1982’de FAO ülke ofisinin Ankara’da kurulmasını takiben 2007’de Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin (SEC) açılmasıyla Türkiye ve FAO arasındaki işbirliği önemli gelişme kaydetti. FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Programı’yla ise işbirliği güçlenmeye devam ediyor. Türkiye, geniş kapsamlı konular üzerine FAO’dan destek almakla birlikte, FAO’ya teknik ve finansal konularda önemli derecede destek veren, aktif bir donor ülkesi olarak öne çıkıyor.

Alt Bölge ofisine ev sahipliği

Ankara’da bulunan Orta Asya Alt Bölge Ofisi, Türkiye Hükümeti’nin operasyonel desteğiyle açılarak  alt bölgedeki ülkelerin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan)  ulusal ihtiyaçlarına ve bölgesel önceliklerine FAO’nun cevap verme yetisini güçlendiriyor.

Ofisin teknik ve multidisipliner özellik gösteren uzmanlık alanlarını hayvansal üretim ve hayvan sağlığı, bitkisel üretim ve bitki koruma, balıkçılık, ormancılık, arazi ve su yönetimi, kırsal yatırım ve tarımsal politika destekleri oluşturuyor.

FAO-Türkiye Ortaklık Programı (FTPP)

FAO- Türkiye Ortaklık Programı’nın genel amacı alt bölgedeki ülkelere gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması konularında yardım sağlamaktır.

Program, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın temsil ettiği Türkiye hükümeti tarafından sağlanan güvence fonuyla finanse edilerek desteklenir. Türkiye 2006’da faaliyete geçen programa bugüne kadar toplamda 20 milyon $ katkıda bulunmuştur. 2016-2020’yi kapsayan programın ikinci safhası gıda güvenliği ve beslenme, tarım ve kırsal kalkınma, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, tarım politikaları ve gıda güvenilirliği konularına yoğunlaşmaktadır.

FAO-Türkiye Ormancılık Programı (FTFP)

FAO ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında 2016-2020 arasındaki beş yıllık dönemi kapsayan ortaklık anlaşmasıyla, Bakanlık yıllık 2 milyon dolar güvence fonuyla katkıda bulunmaktadır. Anlaşmanın kapsadığı alanlar içinde sürdürülebilir ormancılık yönetimi, ormanlık ekin alanları ve iyileştirme, orman ürünleri ve ekosistem hizmetleri, orman ve çevre, orman ve insan, idare, değerlendirme ve izleme, çölleşmeyle mücadele ve disiplinlerarası konular bulunmaktadır.

Türkiye bozkırlarının dayanıklılığını artırmak

İki yıllık AB finansmanlı proje, “ekosistem temelli adaptasyon” yaklaşımıyla

sağlıklı ekosistemleri geri kazanmayı, çevre dostu tarımsal uygulamaları teşvik etmeyi ve ulusal makamların bilgisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel Çevre Fonu’yla işbirliği

Türkiye’de Küresel Çevre Fonu (GEF) altında finanse edilen projeler biyoçeşitlilik, arazi bozulumu, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı konuları üzerinde yoğunlaşıyor. Ormanlar, yaylalar ve tarımsal alanların odak noktasında olduğu projeler arasında kuraklıktan etkilenen Konya havzası (5.75 milyon$), Şanlıurfa’nın hassas bozkır ekosistemleri (2.3 milyon$) ve Marmara bölgesindeki orman alanlarının sürdürülebilir yönetimi (4.6 milyon$) yer alıyor.

Sayfa Başına Dön


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

ilo

Biz Kimiz?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma yaşamıyla ilgili Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

1919 yılında kurulmuş olan ILO, 1946 yılında BM’nin ilk uzman kuruluşu olmuştur. 187 Devletin üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

ILO, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarını benimsemek suretiyle uluslararası çalışma standartlarını belirler. Bu kapsamda, içinde örgütlenme özgürlüğü ve hakkı, toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırmanın yasaklanması,çalışma hayatında fırsat eşitliği ve eşit muamele ile çalışma koşullarını düzenleyen diğer standartlar gibi konuların yer aldığı temel çalışma haklarının yanısıra çalışma yaşamıyla ilgili konuların tümüne dair asgari standartları belirler.

ILO, Birleşmiş Milletler sistemi içinde, işçi ve işveren temsilcilerinin gerek ILO’nun yönetici organlarının çalışmalarında gerekse çalışma politika ve programlarının şekillendirilmesinde üçüncü tarafı oluşturan hükümet temsilcileri ile eşit söz hakkına sahip olduğu üçlü yapıya sahip tek kuruluştur.

ILO’nun birincil hedefi, kadınlara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatları sağlanmasıdır ve bunun için dört temel hedef belirlemiştir: iş yerinde temel ilkeler ve haklar ile uluslararası çalışma standartlarının teşvik edilmesi ve uygulanması; kadın ve erkeklerin insana yakışır istihdama ulaşmaları için daha fazla fırsat yaratılması; herkes için sosyal korumanın etkinliğinin ve sosyal güvenliğin arttırılması; ve sosyal diyalog ve ‘tripartism’ yani devlet, işçi ve işveren uzlaşmasının güçlendirilmesidir.

Türkiye’de ILO 

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 yılında İstanbul’da“Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında açılmıştır. Ankara’da bulunan Ofis “ILO Türkiye Ofisi” olarak faaliyet sürdürmektedir.

ILO Türkiye Ofisi’nin misyonu, ILO’nun temel önceliklerinin, standartlarının, ilgi alanlarının ve politikalarının gözetildiği, deneyimlerinin yaygınlaştırıldığı koşullarda hükümetle, işçi ve işveren kuruluşlarıyla aktif ilişki içinde yer alarak, herkes için insana yakışır işler sağlanması çabalarında Türkiye’de güçlü, görünür ve proaktif bir konuma sahip olmaktır. 

ILO Türkiye Ofisi ayrıca Uluslararası Çalışma Standartlarının Türkiye’de uygulanması için çalışmakta, Türkiye’de herkes için insana yakışır iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik teknik işbirliği programları ve projeleri, geliştirmekte, uygulamakta ve izlemektedir.

2009 yılında,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO arasında imzalanan Ulusal İnsana Yakışır İş Ülke Öncelikleri Mutabakat Zaptı ile sosyal tarafların da mutabık kaldığı aşağıdaki ülke öncelikleri belirlenmiştir: çoçuk işçiliği ile mücadele, gençlerin istihdamı, kadın istihdamının arttırılması ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve sosyal diyalog.

Aşağıda başlıkları belirtilen politika alanlarına ilişkin  halihazırda yürütülmekte olan ve tamamlanmış teknik işbirliği projelerinin yanısıra ILO Türkiye Ofisi ayrıca, ILO’nun beliren yerel ve bölgesel gelişmelere ivedi ve hassas yaklaşımının bir yansıması olarak 2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile Suriyeli Mülteci Krizi’ne ilişkin iki yeni proje başlatmıştır.

2016 yılında İSG ve Suriyeli Mülteci Krizi’ne ilişkin iki projenin de ikinci fazına geçilmiş olup, ILO Türkiye Ofisi Ağustos 2016’da Sosyal Diyalog projesini başlatmıştır.        

Çocuk İşçiliği

ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”ni hayata geçirmiştir. 2012 yılında başlayan proje, Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO) ile Hollanda Hükümeti  tarafından desteklenmektedir.

Proje çerçevesinde, şimdiye kadar, yaklaşık 3,200 mevsimlik tarım işçisi aileye danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. Eğitim yoluyla büyük kısmı işten çekilen ya da işe girişi önlenen 3,100 ‘ün üzerinde çocuğa (4-16 yaş grubu) ulaşılmıştır. Proje, çocuk işçiliği konusunda farkındalık geliştirmenin yanı sıra ilgili kurumlarla birikim ve beceri paylaşımı yoluyla ulusal ve yerel sahiplenmenin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Türkiye’de kendi türünün ilk örneği olan bu kamu-özel ortaklığı projesi, Türkiye’deki fındık sektöründe çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik geliştirdiği sürdürülebilir bir model ile ülke çapında mevsimlik tarım alanında çocuk işçiliği ile mücadele edilmesine de katkı sağlamaktadır.

Kadın İstihdamı

Cinsiyet eşitliği, ILO’nun “Tüm Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” gündeminin ana öğesidir. ILO ve dünya genelindeki bileşenleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında toplumsal cinsiyet perspektifinin ana akımlaştırılmasını bir strateji olarak kullanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir. ILO’nun öncelik alanları çerçevesinde, ILO Türkiye Ofisi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile, kadın istihdamının arttırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla “Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesini yürütmektedir. Proje, kadın istihdamının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’nin ilk kadın istihdamı Ulusal Eylem Planı’nı hazırlayarak ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı; proje illeri olan İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da aktif işgücü piyasası programları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarının sağlanmasının yanı sıra insan hakları eğitimleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve girişimcilik eğitimleri gibi eğitimler yoluyla Türkiye’de kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu programın amacı uluslararası standartların uyumlaştırılması yoluyla Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesidir. Ocak 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında uygulanan ilk proje maden ve inşaat sektörlerine odaklı olup, proje ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özellikle de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne (İSGGM) ulusal mevzuatın yakın zamanda onaylanan ILO Sözleşmeleri ile uyumunun sağlanması konusunda destek olunmuştur. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması için ulusal sistemin gözden geçirilmesi, iş teftiş kurulunun işleyişi konularına da odaklanılmıştır. Eylül 2017’ye kadar sürecek olan devam niteliğindeki proje ise İSG yönetiminin ILO İSG Standartları ile uyumluluğuna odaklanmakla birlikte; hükümet, işverenler, işçiler, hakimler ve adli eğiticilerin İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları kullanması yönünde kapasitelerinin arttırılmasına yöneliktir.

Suriyeli Akınına ILO’nun Yanıtı

Suriyeli mülteci akının artan etkisiyle birlikte Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Mülteci ve Direnç Planı’na (3RP) ILO, geçim kaynaklarını geliştirme çerçevesinde katkı sunmakta, çocuk işçiliği ile mücadele, kadınların güçlendirilmesi vb. başlıkları da içeren çalışmalar yürütmektedir.

ILO’nun Türkiye’deki Suriyelilere yönelik çalışma stratejisi beş ana bileşeni kapsamaktadır: ulusal politika geliştirme çabalarının üç taraflı mutabakat zemininde gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcılık yapılması; ulusal ve yerel düzeyde kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi; bilgi temelinin geliştirilmesi için yerel ve ulusal ölçekte araştırılmaların ve etki analizlerinin gerçekleştirilmesi; Suriyelilerin ve yerel halkın istihdam edilebilirliklerinin artırılması için ulusal paydaşlarla işbirliği içinde beceri geliştirme, mesleki eğitim ve yerel ekonomik kalkınma çalışmaları gerçekleştirilmesi; yasal düzenlemeler, işgücü piyasasındaki sorunlar ve fırsatlara ilişkin olarak hedef illerdeki Suriyelilerde ve yerel halkta farkındalık yaratılması.

Bu çerçevede, ILO Türkiye Ofisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili merkezi ve yerel kurumlar ile sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve yerel halkın insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatlarının geliştirilmesi için bir dizi faaliyet ve çalışma gerçekleştirmektedir.

Türkiye’deki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarının desteklenmesi kapsamında, ILO Türkiye Ofisi tarafından  iki proje yürütülmektedir. Projeler çerçevesinde, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep illerinde geçici koruma altındaki 1.487 Suriyeliye ve Türk vatandaşına mesleki ve teknik eğitim, beceri geliştirme eğitimi ve girişimcilik eğitimi sağlanmıştır. 

Sosyal Diyalog  

Türkiye’de sosyal diyalogun her seviyede geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi Ağustos 2016’da “Çalışma Hayatında Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi Projesi”ni başlatmıştır. Proje, bütüncül bir yaklaşım içinde, sosyal ortaklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile toplum genelinde, tüm seviyelerde, sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın artırılmasına öncelik vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) ana yararlanıcı olduğu proje kapsamında kamuoyu, işçiler, işverenler ve kamu kurum ve kuruluş çalışanları nihai yararlanıcılar olarak değerlendirilmektedir.

24 ay sürmesi planlanan proje sonucunda, ÇSGB, ilgili kuruluşlar ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılarak çalışma hayatında sosyal diyalogun geliştirilmesi; kurumların ve kamuoyunun örgütlenme özgürlüğü ile sosyal diyalog konusundaki farkındalığının her seviyede artırılması ve gelişmiş sosyal diyalog mekanizmalarına ulaşılması hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde söz konusu sonuçlara, geniş kapsamlı, detaylı çok yönlü girişimler, eğitimler, yayınlar ve yoğun bir bilgilendirme çalışmasıyla ulaşılması planlanmıştır.

Yeşil İşler

Yeşil İşlere olan ilgi dünya genelinde artmakta ve çevreye etkileri azaltılmış insana yakışır işlerin yaratılması ihtiyacına yönelik giderek artan bir bilinç gelişmektedir. Yeşil büyüme ve yeşil ekonomiye geçiş aynı şekilde Türkiye’de de ulusal kalkınma tartışmalarında giderek önemli konular haline gelmektedir. Bu bağlamda, ILO tarafından Türkiye’de 16 Şubat 2013 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında, ülkelerin yeşil ekonomiye geçiş çabalarında istihdam boyutuna odaklanan “Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler” projesi yürütülmüştür.  Proje çerçevesinde; kadın ve erkeklere yeşil veya yeşil ekonomik sektörlerde insana yakışır iş imkanları yaratmak amacıyla bilinçlendirme, kapasite geliştirme ve yeşil iş değerlendirme çalışmaları ile ulusal strateji temellerinin kurulmasına dönük bir altyapı oluşturulmuştur.

Sayfa Başına Dön


Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

iom1

Herkesin Yararı için Göç Yönetimi

Her yedi kişiden birinin göçmen olduğunu biliyor muydunuz? Bu, küresel olarak neredeyse bir milyar insan demek.

Göç, doğru biçimde yönetildiğinde, göçmenlere, topluluklarına, ülkelere ve işverenlere fayda sağlar.

1951 yılında kurulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göç alanındaki başlıca hükümetlerarası örgüt olup, 19 Eylül 2016 günü New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi’nde, Büyükelçi William Lacy Swing, IOM’yi Birleşmiş Milletler’e resmi olarak bağlayan belgeyi imzalamıştır. Bu tarihten itibaren IOM, BM’ye bağlı bir kurum haline gelmiş ve Birleşmiş Milletler’e ilk kez, açık bir biçimde göç alanında yetki getirmiştir.

100’den fazla ülkede ofisleri bulunan IOM, insani ve düzenli göçün  herkesin yararına olmasının teşviki için gayret etmektedir. Bu bağlamda IOM, hükümetlere ve göçmenlere destek ve yardım sağlamaktadır.

IOM, göçün ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeye bağlı olduğunun farkındadır. Çalışmalarımız göç yönetimi bağlamında dört geniş alanı kapsamaktadır.

       Göç ve Kalkınma – göçün beraberinde ekonomik ve toplumsal faydayı getirebilmesi

       Göçün Kolaylaştırılması – göçmenler için yasal yolların desteklenmesi, örneğin öğrenciler ve aile birleşimi

       Göçün düzenlenmesi –örneğin, sınır yönetimi ve insan ticareti ile mücadele

       Zorunlu göç – örneğin, mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilmesi veya doğal ya da insan kaynaklı afetler sebebi ile yerlerinden edilmiş kişilere yardım

Uluslararası göç hukukunun desteklenmesi, politika tartışmaları ve kılavuzluk, göçmenlerin haklarının korunması, göç ve sağlık ve toplumsal cinsiyet de IOM’nin kesişen faaliyetleri arasındadır.

Türkiye’de IOM

IOM Türkiye’deki çalışmalarına 1991’de ilk Körfez Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Türkiye’nin 2004 yılında IOM’nin üyesi olması ile işbirliğimiz resmiyet kazanmıştır.

Türkiye’deki programımız hassas durumdaki göçmenlere destek, acil yardım ve hazırlılık, göç hususunda teknik uzmanlık temini ve kapasite geliştirilmesi, sınır yönetimi, emek göçü ve beşeri kalkınmayı içermektedir.

IOM Türkiye, göçün etkili ve verimli biçimde yönetilmesi için şeffaf politikalar, yasal düzenlemeler ve idari yapılar geliştirmesi konusunda Türkiye hükümetini desteklemekte ve gene bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili uzun yıllardır çalışmalar yapmaktadırlar. Yabancılar ve istihdam kanunun kabul edilmesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla çalışmalarına artarak devam edecektir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun hazırlanması konusunda uzmanlarımız destek sağlamıştır ve kanunun etkili uygulanması için de desteklerini sürdürmektedir.

Göçmenler için Türkiye hem transit hem de hedef ülke konumundadır. Gittikçe daha fazla sayıda göçmen tehlikeli yolculuklar yapmakta ve hayatlarını riske atmaktadır.  IOM, bölgesel bakış açısının ulusal stratejileri desteklemek ve güçlendirmek için önemli olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda göç ve sınır yönetimi alanındaki çalışmalarımız sınır kurumları ve göçle ilgili diğer örgütlerle  uzmanlık paylaşımı yoluyla bölgede işbirliği ve bilgi paylaşımını desteklemektedir. IOM Türkiye’nin sınır yönetimi projeleri, Türk hükümetini en iyi uluslararası uygulamalara paralel olarak sınır yönetimi politikalarını ve yapılarını güçlendirilmede desteklemek için yasal, kurumsal ve idari yapıları ve kapasiteleri geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Ayrıca IOM kolluk kuvvetlerine teknik destek de sağlamaktadır; örneğin can kurtarma faaliyetleri, hassas durumdaki göçmenlere yardım ve kurtarılan kişilere insani yardım malzemeleri temini konularında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na destek verilmiştir.

Göç desteği programımız, hassas durumdaki göçmenlere göç kanallarının tespiti hususunda yardımcı olmaktadır. IOM’nin sağladığı destek biçimlerinden biri, ülkelerine geri dönmek isteyen ancak bunun için araçları olmayan göçmenlere yardım eden “Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon” (AVRR) programıdır. Programın başladığı 2009 yılından bugüne, 3500’den fazla kişiye ülkelerine geri dönmeleri için yardım sağlanmıştır. 2010 yılından beri, IOM Türkiye ofisi 50,000’den fazla mültecinin ABD, Kanada ve Avustralya gibi üçüncü ülkelere yerleştirilmesi konusunda da destek sağlamıştır.

Aile Destek Programı (FAP) Almanya’da sığınma hakkı kazanmış yakın bir Suriyeli akrabaya sahip bölgede yaşayan binlerce Suriyeli ailenin birleşimine yardım etmektedir. Program, Suriyeli ailelere aile birleşimi vize başvuru sürecinde yardımcı olmakta ve Arapça dilinde Almanya’ya uyum dersleri sağlamaktadır. Yalnız Türkiye’de, 4.000’den fazla Suriyeli aile yardım almış ve 200’den fazla aile IOM ofisini ziyaret etmiştir. Program tehlikeli, düzensiz göç kanallarını arayan Suriye aileleri vazgeçirmeyi ve Suriyeli yararlanıcıların Alman toplumuna başarıyla uyum sağlamaları için onları daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır.

IOM Türkiye’nin hassas durumdaki göçmenleri insan ticareti ile mücadele yoluyla da desteklemektedir.  Türkiye’deki insan ticareti ile mücadele kapsamında on yıldan fazla süredir deneyime sahip olan IOM, insan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması, tacirlerin kovuşturulması, kapasite ve işbirliği geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. 950’den fazla insan ticareti mağduru IOM ve Türkiye hükümeti desteği ile güvenli ve gönüllü biçimde menşe ülkelerine geri dönmüştür.

IOM devam etmekte olan Türkiye Suriye Krizi’ne bölgesel müdahale faaliyetlerinde anahtar üye olup, Türkiye hükümeti  öncülüğünde 2012’den beri yürütülmekte olan  insani müdahaleye destek sağlamaktadır.  2014 Ağustos ayından beri, IOM Türkiye 670,000’in üzerinde Suriyeliye aşağıdaki yollarla yardımda bulunmuştur:

 • Temel ihtiyaçlara ulaşım (gıda dışı yardım, kışlık yardım, hijyen kitleri, okul ulaşımı ve kamplar dahil)
 • Yemek yardımı (nakit para programıyla ve sıcak yemek yapan mutfaklarla)
 • Eğitim desteği (okul ulaşımı, örgün öğretim ve örgün olmayan öğretim yollarıyla)
 • Toplum merkezleri (psikosoyal destek, beceri geliştirme, dil dersleri, hukuki danışmanlık ve kamu bilgilendirme kampanyaları)
 • Sağlık danışmanlığı (birincil sağlık bakım kliniklerine destek ve tıbbi ulaşım)
 • Acil Vaka Yönetimi (hedeflenmiş destek ve yönlendirmenin çeşitli biçimleri)
 • Geçim ve Toplum Kalkındırması (iş edindirme, kaynaştırma projeleri)

Sayfa Başına Dön


BM Kalkınma Programı (UNDP)

undp_turkey

Güçlü Bireyler, Güçlü Toplumlar

Biz Kimiz?

Birleşmiş Milletler’in kalkınma ağı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) politikaların, liderlik becerilerinin, işbirliği kapasitelerinin, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesine ve kalkınma kazanımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için dayanıklılığın inşa edilmesine destek oluyor.

Kapsayıcı büyüme, kamu hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve demokratik yönetişim, kalkınmanın ilerlemesi için çok önemli. Kalkınma tartışmaları ve uygulamaları konusundaki uzmanlığımızı ve on yıllardır ülke düzeyinde edindiğimiz deneyimleri, ülkelerin hedefledikleri kalkınma seviyesine ulaşması ve bireylerin kalkınma süreçlerinin şekillenmesi ve uygulanmasına dâhil edilmesine destek olmak için kullanıyoruz. İnsani gelişme perspektifi, çalışmalarımızın temelini oluşturuyor ve güçlendiriyor.

Hükümetler, ulusal ve uluslararası kurumlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, akademi ve özel sektörle yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz.

Ne Yapıyoruz?

UNDP, Türkiye’nin kalkınma gündemini politika tavsiyesi, teknik destek, savunu ve bilgi yönetimi yoluyla 3 portfolyo alanında destekliyor:

 •  Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim: Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim portföyümüz ile vatandaşların taleplerine duyarlı ve evrensel normlarla uyumlu yönetişim süreçlerinin ve kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, katılım ve hesap verebilirlik konuları ile hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile ilgili yapısal konuları ele alıyoruz. Hukuka daha etkin erişimin sağlanması ve yerel yönetim reformlarının yerindenlik ilkesi uyarınca uygulanmasının geliştirilmesi için ilgili kurumlara destek sağlıyoruz. Her görüş ve kesime eşit mesafede olan duruşundan, yönetişimde yenilikçiliği teşvik eden yapısından ve uluslararası normların savunucusu ve takipçisi olan Birleşmiş Milletler’in rolünden güç alan UNDP, özellikle adalet mensuplarının ve ulusal insan hakları mekanizmalarının bağımsızlığının güçlendirilmesi için paydaşları ile birlikte çalışıyor.
 • Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme: Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme portföyümüz kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği temel alarak ulusal rekabet için kritik olan yapısal konuları ele almayı hedefliyor. Bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, kırsal geçim kaynaklarını geliştirmek, Türkiye ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkı sağlamak ve girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek için hükümetle, sivil toplumla ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz. Yeşil büyümeye katkı verecek girişimlerimiz Türkiye ekonomisinin daha sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor ve aynı zamanda daha üretken, rekabet edebilir ve daha güçlü olmasına destek oluyor. Kadınların ve gençlerin ekonomiye daha güçlü bir şekilde katılmalarını destekliyoruz.
 •   İklim Değişikliği ve Çevre: İklim değişikliği, su ve hava kirliliği, toprak erozyonu, arazi ve orman bozulması ve biyolojik çeşitliliğin kaybı küresel sorunlar. Her yerde olduğu gibi Türkiye’de de bu çevresel sorunlar sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması çabalarını engelliyor. İklim Değişikliği ve Çevre portföyümüz tüm paydaşların çevre ile ilgili tartışmalara katılımını ve düşüncelerini paylaşabilmelerini sağlamanın yanı sıra ekosistem hizmetlerinin yararlarının değerlendirilmesini ve paylaşılmasını da amaçlıyor. Özellikle biyolojik çeşitlilik, orman yönetimi ve kimyasal atıkların önlenmesi, bertarafı ve yönetimi ile afet risk azaltma ve yönetimi konularında çevresel bozulmaları engelleme ve çözüm bulma kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyoruz. İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma konusunda riske odaklı ve bütünleşmiş afet yönetimi için sistemlerin ve araçların güçlendirilmesi ve ekosistemler ve toplumların direncinin artırılması amacıyla sektörler ve girişimler arası çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarda farklılaşmış toplumsal cinsiyete dayalı etkileri de göz önüne alıyoruz.

Daha fazla bilgi için: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/

Sayfa Başına Dön


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

UNFPA_Logo

Sürdürülebilir Kalkınma için Nüfus Politikalarını Destekler

Dünyada UNFPA

UNFPA her kadının, erkeğin ve gencin sağlıklı ve eşit bir hayat sürdürmesi için çalışmaktadır. UNFPA; devletlerin yoksulluğu azaltma politikalarını geliştirme sürecinde, nüfus verilerinin kullanılması için destek vermektedir.

UNFPA her hamileliğin istenilen, her doğumun güvenli ve her gencin HIV/AIDS’ten korunmuş olması için faaliyet göstermekte, kadınların ve genç kızların hakkettiği saygılı muameleyi görmesi için katkı sağlamaktadır.

UNFPA Türkiye

Türk hükümeti ile çalışmalarına 1971 yılında başlayan UNFPA’in ilk Ülke Programı 1988 yılında başlamıştır. Şu anda Altıncı Ülke Programını (2016-2020) yürütmekte olan UNFPA Türkiye özellikle dezavantajlı ve savunmasız gruplara odaklanmakta, hizmetlere erişimlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Kırk yıldan uzun bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren UNFPA;
• Kadınların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üreme sağlığının iyileştirilmesi,

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
 • Kalkınma alanı ile ilgili veri toplanması, kullanımı ve dağılımının iyileştirilmesi konularında çalışmaktadır.

UNFPA Türkiye ofisi, Azerbaycan ve Gürcistan ülke programlarını koordine eden bir ofis olarak faaliyetlerde bulunmaktadır.

UNFPA Türkiye Altıncı Ülke Programı

UNFPA, 6. Ülke Programı çerçevesinde:
• Kırılgan nüfus gruplarına genç dostu üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması

 • Mültecilere üreme sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında insani yardım sağlanması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
 • İstatistiki ve sınıflandırılmış demografik veri/bilgilerin sağlanması, sosyal/ekonomik politikaların oluşturulması ve uygulamasında bu veri/bilgilerin kullanılması başta olmak üzere,

ICPD Eylem Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasında Türkiye Cumhuriyeti ve tüm ilgili kuruluşlara teknik katkı ve destek vermeyi amaçlamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, yoksulluk ve bölgesel farklılıklar da dahil olmak üzere başlıca kalkınma sorunları, bunların nedenleri ve çözümlemelerine yönelik stratejileri tanımlamak suretiyle program geliştirme sürecinde yer almıştır.

Daha fazla bilgi için: www.turkey.unfpa.org

Sayfa Başına Dön


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

UNHCRMültecileri Korur ve Onlar için Çözüm Üretir

Türkiye’de  UNHCR

UNHCR’nin Türkiye’deki varlığı, iltica ve mülteci hususlarıyla ilgili olarak hükümetle ilişki kurmak üzere 1960 yılında mevcudiyet kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, coğrafi kısıtlama ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’ne taraftır. Ankara’daki ofisi ile İstanbul, İzmir, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Van’daki saha varlığı ile UNHCR’nin Türkiye operasyonu küresel olarak en büyük operasyonlarından birisidir.

UNHCR, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler için Türkiye’de mevcut olan koruma ortamını ve sosyal destek mekanizmalarına erişimi güçlendirmek için Türk makamları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu amaçla UNHCR, ulusal iltica sisteminin güçlendirilmesi için kurumsal ve yasal kapasite artırma faaliyetlerine destek sağlamakta ve katkıda bulunmaktadır. Suriye krizinin başından bu yana, Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve ortakların Türkiye’nin mülteci müdahalesini destekleme çabalarına öncülük etmekte ve bu çabaları koordine etmektedir. Bunun yanında, UNHCR, Suriyeli olmayan sığınmacılara yönelik kayıt ve mülteci statüsü belirleme çalışmalarına devam etmekte ve üçüncü ülkelerde yerleştirme ve diğer yasal yolları takip etmektedir.

Temel Faaliyetler

 Kayıt ve Mülteci Statüsü Belirleme (MSB)

 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve UNHCR, geçici koruma altındaki 2,7 milyon Suriyeli mültecinin kayıt verilerinin doğrulanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmektedir. Bu çalışma, mevcut bilgiyi güncelleme ve eksik bilgileri edinmenin yanı sıra doğrulamayı kaydın sürekli bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Türk Hükümeti’ne, UNHCR’ye ve diğer paydaşlara hedefli yardıma yönelik doğrulanmış veriye dayalı programlar tasarlamak; eğitim ile istihdahama erişimi desteklemek; hukuki yolları ve ailenin yeniden birleşmesi, özel sponsorluk, insani vize programları, akademik burslar vb. gibi diğer kalıcı çözümleri belirlemek ve özel ihtiyaç sahibi kişileri tespit edip bu kişilere yardım sağlamak için edinilen güncel verileri kullanacaktır.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Nisan 2014’te yürürlüğe girmesinin ardından; UNHCR kendi yetkisi altında büyük ölçüde UNHCR tarafından yıllarca gerçekleştirilmiş olan MSB ile ilgili tüm faaliyetlerin ulusal usullere geçişini desteklemektedir.

 Koruma

 • UNHCR, Türkiye’nin 81 iline yayılmış olan çok hizmetli merkezleri, toplum merkezlerini, kadın merkezlerini ve çocuk dostu alanları desteklemektedir. Bu hizmetlere psikososyal destek, hukuki ve genel danışmanlık, dil eğitimi ve mesleki eğitim dâhildir. Erişim merkezleri hem ev sahibi hem de mülteci topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunarak koruma ağlarını güçlendirmekte ve topluluğun güçlenmesini desteklemektedir.
 • UNHCR’nin Mülteci Erişim Gönüllüleri (MEG) projesi, mültecilerin kendilerini koruma müdahalelerine doğrudan dâhil etmektedir. Gönüllüler, hassas durumdaki mültecileri tespit edip onlara yardım etmekte, hakları ve mevcut ulusal mekanizmalar hakkında mültecileri bilgilendirmekte ve topluluk içinde var olan kapasiteyi geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Bu proje, ülkedeki varlığı ve ortakları vasıtasıyla 44 ildeki mültecilere yönelik mevcut UNHCR kapsamını tamamlama çabalarının yanı sıra mültecilerin güçlendiririlmesine katkı sağlamaktadır.
 • UNHCR, kent ortamındaki mültecilere yönelik koruma izleme ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin tespit edilmesi faaliyetlerini erişim merkezleri, ortakları, uydu şehirlere UNHCR liderliğinde gerçekleştirilen ziyaretler ve odak grubu görüşmeleri vasıtasıyla genişletmektedir. Bu şekilde gelişmiş savunuculuk, koruma müdahaleleri, hedefli yardımlar ve bilgi paylaşımına katkı sağlanmaktadır. UNHCR ayrıca koruma ortaklarının kapasitesini de artırmakta ve bireysel dosya yönetimi, sevkler ve takip için ortaklarının varlıklarını genişletmektedir.
 • UNHCR, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesini ve buna yönelik müdahaleyi desteklemek için ortaklar ile işbirliği yapmaktadır: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile AFAD’ın eşbaşkanlığını yaptığı Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Çalışma Grubu’nun sekreterya işlevini yerine getirmeye devam eden UNHCR, Gaziantep’teki Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Alt Çalışma Grubu’na UNFPA ile birlikte eşbaşkanlık yapmaktadır. UNHCR; UNFPA, hükümet yetkilileri, STK’ler ve Koruma Sektöründeki diğer BM kuruluşları ile işbirliği içinde Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önlemeye ve Müdahaleye ilişkin kuruluşlararası standart çalışma usullerini de hazırlamıştır.

Buna ek olarak, UNHCR mültecilere ve ilgili paydaşlara yönelik cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tespiti ve sevk mekanizmalarına ilişkin eğitim modüllerini oluşturmanın yanı sıra erken yaşta evliliklere, zorla evliliklere ve aile içi şiddete ilişkin broşürler hazırlamıştır.

 • UNHCR İstanbul, çocuk işçiliğini ele alma amacıyla risk altındaki çocukları ve gençleri tespit etmek ve önleme ile müdahale mekanizmalarını güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il makamları ve STK’ler ile yakın eşgüdüm içindedir. Çocukların mevcut koruma mekanizmalarından faydalanmasını sağlamanın yanı sıra sosyal hizmetlere ve eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için ulusal sistemlere sevk yapılmaktadır.

 Eğitim

 • UNHCR, okul çağındaki çocukların eğitime erişimini temin etmek için mevcut eğitim hizmetlerine ilişkin mültecilere ulaşılması ve bilgi sağlanması, Geçici Eğitim Merkezleri’ne eğitim ve kırtasiye materyallerinin sağlanmasının yanı sıra Türk dili desteği vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın çabalarını desteklemektedir.
 • UNHCR lise mezunlarının, yükseköğrenime kayıt için gerekli dil yeterlilik gerekliliklerini karşılayabilmesine destek olmak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ortaklık içinde ileri düzeyde Türk dili programları için burslar sağlamaktadır. Öğrenim ücreti, barınma ve diğer ilgili giderleri karşılamak için Suriyelilere UNHCR’nin DAFI Türkiye burs programı kapsamında yükseköğrenim bursları sağlanmaktadır.

 Sağlık

 • UNHCR, ücra yerlerde bulunan ilgi alanındaki kişilere sağlık hizmetleri sunmak veya acil durumlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ambulanslar ve bir mobil klinik teslim etmiştir.
 • UNHCR, Suriyelilerin ve/veya Arapça konuşan mülteci nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki hastanelere tercüman desteği sağlamaktadır. Arapça konuşmayan mülteci nüfusuna yönelik tercüme desteği çeşitli illerdeki ortaklar vasıtasıyla sağlanmaktadır. UNHCR, güneydoğudaki şehirlerde çalışan Sağlık Bakanlığı personeline yönelik uluslararası hukuki koruma ve sağlık hizmetlerine ilişkin ulusal mevzuat konularında eğitimler de vermektedir.

 Temel İhtiyaçlar ve Nakit Temelli Girişimler

 • UNHCR kent ortamlarında en hassas durumdaki kişilere ortakları vasıtasıyla temel yardım malzemeleri sağlamaya devam etmektedir.
 • Kamplarda yaşayan Suriyeli ve Iraklı mülteci hane halkına 2016/17 kış mevsimine yönelik AFAD tarafından dağıtılmak üzere kıyafetler sağlanacaktır.
 • UNHCR, en hassas durumdaki mültecilere yönelik nakit yardımı programları da uygulamaktadır: UNHCR’nin senelik kış yardım programı çerçevesinde, 2016 yılında UNHCR yaklaşık 110.000 Suriyeli ve Suriyeli olmayan hane halkına tek sefere mahsus nakit yardımı ile destek olacaktır. Bu nakit yardımı, Türkiye çapındaki marketlerde kullanılabilecek olan PTT bankamatik kartları ile yapılacaktır.

 Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi

 • UNHCR kayıt, hassas durumların tespiti, koruma konusundaki diğer hususlar ve gönüllü geri dönüşü izlemek gibi alanlarda teknik yardım sağlamak amacıyla tüm kamplarda çalışanlarının düzenli olarak varlık göstermesini sağlayarak Türkiye’nin güneydoğusundaki kampların yönetiminde AFAD’ı desteklemektedir.

   Toplum Güçlendirmesi ve Kendi Kendine Yeterlilik

 • UNHCR, yoksulluk ve olumsuz başa çıkma mekanizmalarının önüne geçmenin yanı sıra geçim kaynakları, dayanıklılık ve sosyal uyumu teşvik etmek için mültecilerin beceri gelişimini, istihdam edilebilirliğini ve iş gücü piyasasına erişimini teşvik etmektedir. Ayrıca, IMC ile ortaklık içinde kariyer danışmanlığı ile mesleki eğitim sağlanmasına yönelik bir Geçim Kaynakları Merkezi İstanbul’da açılmıştır. Bu merkez girişimcilik eğitimleriyle yeni başlayan işyerlerine yönelik bir inkübatör olarak hizmet verecektir

 Üçüncü Ülkeye Yerleştirme

 • UNHCR, en hassas durumdaki veya koruma risklerine sahip dosyaların titiz bir önceliklendirme temelinde incelenmesiyle mültecilerin üçüncü ülkeye yerleştirmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. UNHCR, üçüncü ülkeye yerleştirmeye yönelik sağladığı danışma hizmetine erişimi çeşitli yollarla (telefon, yüz yüze, online vb.) genişletmektedir.

Daha fazla bilgi için: www.unhcr.org.tr

Sayfa Başına Dön 


BM Enformasyon Merkezi (UNIC)

unic_logo_tr

BM ve çalışma alanlarının tanıtımına katkıda bulunuyor

Biz Kimiz?

Dünya genelinde 63 ülkede faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezleri, BM’nin halka ulaşmasında ve BM’nin halka anlatılmasında önemli bir rol oynuyor. BM sistemi ile ortaklaşa hareket eden Enformasyon Merkezleri bu amaca yönelik olarak resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ortak çalışmalarda bulunuyor, basına ve gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Enformasyon Merkezleri ayrıca, BM ile ilgili konularda yararlanılmak üzere kütüphane ve elektronik bilgi kaynakları sunuyor. Enformasyon Merkezleri bulundukları ülkelerde BM hakkındaki ana bilgi kaynağını oluşturuyorlar ve halkın teşkilat hakkında daha iyi bilgilenmesi için faaliyetlerde bulunuyorlar.

Enformasyon Merkezleri BM’nin dünyaya sesini duyurduğu ana araçlardan birini teşkil ediyor. BM’nin halk ile yakınlaşmasını sağlıyor.
Enformasyon Merkezleri BM Genel Sekreterliğine bağlı Enformasyon Dairesinin dış temsilcilikleri olarak görev yapıyor. İlk ikisi 1946’a teşkil edilen Enformasyon Merkezlerinin sayısı günümüzde 63’e ulaşmış bulunuyor

Çalışmalarımız

BM Enformasyon Merkezleri BM’nin mesajlarını bulundukları ülkede halka aktarmada önemli rol oynuyorlar.

Medya ile ilişkiler

Enformasyon Merkezleri görev yaptıkları ülkelerde medya ile ilişkileri yürütüyor, mülakatlar, basın toplantıları ve brifingler düzenliyorÇ

Bilgi kaynağı oluşturma

Enformasyon Mezkeleri, bültenler, internet sayfaları, seminerler, konferanslar düzenleyerek, sergi ve fuar gibi etkinliklere katılarak kamuoyunu BM hakkında bilgilendiriyor.

BM Günlerinin kutlanması

Enformasyon Merkezleri BM günlerinin kutlanmasında da etkin rol oynuyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında seminer, konferans ve diğer benzeri faaliyetler gerçekleştiriliyor.

UNIC Ankara

UNIC Ankara, BM İletişim Grubu ile birlikte çalışarak basına yönelik faaliyetler, basın toplantıları, makalaler ve konferanslar yoluyla BM’nin tanıtımını sağlıyor.

UNIC Ankara ayrıca BM Sistemi ile ilgili bilgi yönetimi faaliyetlerini de yerine getiriyor.

UNIC Kütüphanesi

UNIC Kütüphanesi bünyesinde bulundurduğu 14 binin üzerindeki yazılı ve görsel malzeme ile başta araştırmacılar ve öğrenciler olmak üzere kamuoyu için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Kütüphanemiz Pazartesi-Perşembe günleri 9.30-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri, Cuma günleri ise 9.30-12.30 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet veriyor.

Ayrıca kütüphane kataloğuna http://www.un.org.tr/library/ adresinden ulaşılabiliniyor.

Sayfa Başına Dön


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

unicefÇocukların Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi için çalışır

UNICEF tüm dünyada her çocuğun hakkını korumak için çalışan öncü bir insani yardım kuruluşu ve kalkınma ajansıdır. UNICEF, çocukların ve ailelerinin daha iyi bir hayata sahip olması için çalışmalarını 70 yıldır sürdürmektedir. Çocuklarla, ergenlik dönemleri dâhil olmak üzere yetişkin olana kadar çalışan UNICEF, bu sözünü dünyanın her yerinde her çocuğun faydası için pratik eyleme dönüştürmek amacıyla 190 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.

UNICEF 1951 yılından bu yana Türkiye’de en zor koşullarda bulunan çocuklara ulaşmak için hükümetle ve sivil toplum kuruluşlarıyla sağlık, eğitim, korunma ve katılım hakları gibi alanlarda BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmektedir.

Dünyanın yararı için, her çocuk yaşama, büyüme ve potansiyellerini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bu, çocukların hayatlarında fark yaratabilecek her türlü hizmete ve bakıma eşit erişim anlamına gelir. Bu aynı zamanda kadın-erkek eşitliği ve adaletini sağlamak demektir. Çocuklar ve ergenlerin endişeli olduğu konularda seslerini artırmak için çalışmak demektir. Ayrıca, dünyanın her yerinde çocukların karşılaştığı küresel sorunları anlayabilmek demektir. UNICEF çocuk haklarını izleyerek, bu konuda bilginin oluşturulması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Edindiği deneyime ve yürüttüğü programlara dayanarak UNICEF, politika tavsiyelerinin yanı sıra ulusal diyalog ve çocuklar için işbirliklere verdiği destek aracılığıyla yasal düzenlemelerde ve sistemlerde gerekli değişiklikleri savunur.

UNICEF afet ve acil durumlarda da öncelikle çocuklara yardım eden bir kuruluştur. Bu kapsamda, ülkelerini terk etmek zorunda kalıp halen Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların desteklenmesine yardım amacıyla Türkiye’de ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye, UNICEF’in hem Milli Komitesi hem de Ülke Ofisi’nin bulunması açısından özel bir konuma sahiptir. Milli Komite çocuk haklarını tanıtıp savunurken kişilerden ve kuruluşlardan gönüllü katkılar almakta, Ülke Ofisi ise çocukların hak ve refahını etkileyen temel alanlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte geliştirilen işbirliği programını uygulamaktadır. 

2016-2020 Ülke Programı

Türkiye-UNICEF 2016-2020 ülke programı geçmişten çıkartılan dersleri ve örnek uygulamaları temel alarak Türkiye’deki eğitim ve çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. UNICEF ortaklarıyla güç birliği yaparak en zor koşullarda yaşayan çocuklar ve ergenlerin sorunlarını ele almakta kararlıdır. Daha büyük etki yaratılması ve görünür sonuçlar elde edilmesi amacıyla UNICEF çabalarını çocuk haklarına ilişkin birden çok alanı kapsayan belirli konular üzerinde yoğunlaştıracaktır. Bu kapsamda UNICEF Türkiye’de zor koşullarda yaşayan çocuklar ile birlikte Suriyeli ve Iraklı çocuklara yönelik desteğini artıracaktır.

Sivil toplumla dâhil olmak üzere mevcut ortaklıklar daha da genişletilecektir. İnsani yardım çalışmalarında ve belirli bölgelerde yoğunlaşan konularda ise il düzeyinde daha güçlü katılım gerekecektir. 2016-2020 Ülke Programı’nın başlıca bileşenleri Eşitlik, sosyal katılım ve dayanıklılık-inşası; Çocuk hakları için nitelikli veriler, bilgi ve tanıtım-savunu faaliyetleri; Çocuklar ve ergenler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuklar için yaygınlaştırılmış ortaklıklardır. 

Ortaklar

UNICEF çalışmalarını çeşitli bakanlıklar ve hükümet kuruluşlarıyla birlikte yürütmektedir: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sektörler Arası Çocuk Kurulu’na başkanlık eden Kalkınma Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). UNICEF’in birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşları arasında ise Türk Kızılay’ı, UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile birlikte diğer ulusal ve uluslararası STK’lar, sivil kurumlar ve iki taraflı ortaklar yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://unicef.org.tr/

Sayfa Başına Dön


Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)

Unido-Logo

Sürdürülebilir sanayi gelişimini teşvik ediyor

 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 1966 yılında kurulmuş ve 1985 yılında Birleşmiş Milletler Uzman kuruluşları arasına katılmıştır. UNIDO’nun görevi geçiş ekonomisi yaşayan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sınai kalkınmayı desteklemek ve güçlendirmektir. UNIDO ayrıca küresel kaynakları ve kendi uzmanlık alanlarını kullanarak dünyanın en fakir ülkelerinde yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yapmaktadır.

Son yıllarda UNIDO çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme, ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak küresel kalkınmada giderek artan bir görev üstlenmiştir.

Kuruluş olarak UNIDO bugün enerjiye erişimin geliştirilmesi ve sanayide çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, ticari kapasite oluşturularak gelişmekte olan ülkelerin de küresel ekonomiye entegrasyonlarının sağlanması ve üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması gibi birbirleriyle bağlantılı konularda uzmanlığı ve anahtar konumundaki destekleyici hizmetleri ile tanınmaktadır.

UNIDO’nun uzun vadeli vizyonu ise fakirlikle mücadelenin ortak bir amaç ve küresel bir sorumluluk olarak algılanarak gelişmenin eşit, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak çeşitli fırsatları sunmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

UNIDO’nun uzun vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi planladığı üç temel faaliyet alanı ise kısaca:

 • Üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması
 • Ticari kapasitenin artırılması
 • Enerji ve çevre’dir.

Aralık 2013 yılında yapılan son genel Konferansı’nda Lima Bildirgesi’nin adaptasyonu ile, UNIDO’ya üye devletler gelecek yıllar için Genel Direktör vizyonunu onayladı; sürdürülebilir kalkınma sonucuna ulaşmada dünyanın karşı karşıya kaldığı en acil konular üzerinde kayda değer etkisi olan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sanayi Geliştirme (ISID)’ nin tanıtımı.

Türkiye’de UNIDO

Türkiye’ de Montreal Protokolü’ nün uygulanmasında öncü BM kuruluşu olan UNIDO Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MeBr ve CFC’lerin eliminasyonu konusunda 20’den fazla proje gerçeklestirmiştir. 2013 yılında yürütülen projeler: HCFC Sonlandırma Yönetim Planı Projesi, Köpük Sektörü HCFC Sonlandırma Projesi, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafı Projesi.

UNIDO 2013 yılında KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salınımlarının Azaltılması Projesi’ ni Hazırlama Hibesi yoluyla UNDP ile birlikte uygulamaya başlamıştır. 2013 yılında ayrıca Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi Projesi’ ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte uygulamıştır.

Haziran 2008’de başlayan UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) projesi “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı’ nın bir alt bileşeni olup, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile birlikte yürütülmüstür. Projenin amaçları, eko-verimlilik konusu ile ilgili ülkede kapasite oluşturmak, 6 firmada ağırlıklı su azaltımı olmak üzere eko-verimlilik pilot çalışmaları gerçekleştirmek ve Türkiye’de Ulusal Eko-verimlilik Merkezi kurulmasını sağlamaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ nün (YEGM) yürütücülüğünde, Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) aracılığıyla Türkiye’ de Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi gerçekleştirilmektedir. Proje ortakları: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV). Proje etkin bir enerji yönetimi sistemi olusturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türkiye’ de sanayide enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK işbirliği ile Küresel Temiz Teknolojiler İnovasyon Programi (GCIP) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB ve TTGV ortaklığında yürütülmektedir. GCIP Enerji ve Çevre ana temalarındaki kategorilerde girişimci iş fikirlerinin desteklenmesi yönelik global bir programdır.

UNIDO 2015 yılında Suriyeli Türkiye’deki Genç ve Kadın Suriyelilere Yönelik Hazır Giyim Mesleki Eğitim Programı Projesini AFAD ile birlikte uygulamaya başlamıştır. Proje kapsamında 1000 genç ve kadın Suriyeliye hazır giyim alanında mesleki eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) ile ortak olarak Kalkınma Hedefleri – İspanya Hükümeti Fonu (MDG-F) tarafından desteklenen “Tekstil Sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sürdürülebilirlik” Projesini uygulamıştır, proje 2013 yılında tamamlanmıştır.

Haziran 2008’ de başlayan UNIDO Eko- verimlilik (Temiz Üretim) projesi “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Gelistirilmesi BM Ortak Programı”nın bir alt bileseni olup, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile birlikte tamamlanmıştır. Projenin amaçlari, eko-verimlilik konusu ile ilgili ülkede kapasite oluşturmak, 6 firmada ağırlıklı su azaltımı olmak üzere eko-verimlilik pilot çalışmaları gerçekleştirmek ve Türkiye’ de Ulusal Eko-verimlilik Merkezi kurulmasını sağlamaktır.

Buna ek olarak UNIDO tarafından her yıl çogunlukla Orta Asya, Ortadogu ve Afrika’ dan katılan uzmanlar için Uluslararası çalıştay/eğitim programları organize edilmektedir. Bu programlar TUBİTAK (MAM) ile gıda işleme üzerine, Bilkent Üniversitesi (UNAM) ile nanoteknoloji üzerine, TUBİTAK (BUTAL) ile tekstil ve deri laboratuvarları üzerine düzenlenmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.unido.org/office/turkey.html

Sayfa Başına Dön


 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

who_logoBütün insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi durumda olmaları için çalışır

Kuruluşun Misyonu

Dünya Sağlık Örgütü’nün misyonu, Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere, bütün insanların mümkün olan en iyi sağlık düzeyine ulaştırılmasıdır. DSÖ Tüzüğü’nde sağlık, “hastalık veya sakatlığın bulunmamasının yanı sıra tam bir fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır.

DSÖ 1948 yılında 61 devlet tarafından tüm insanların sağlığını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün 194 Üye Ülkesi bulunmaktadır.

DSÖ’nün Tüzüğü 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir-bu tarih her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.

DSÖ, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde sağlığın idaresinden ve koordinasyonundan sorumlu yetkili kuruluştur. DSÖ halk sağlığı hedeflerini temel işlevleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu işlevler:

 • Sağlık alanında kritik öneme sahip konularda liderlik sağlamak ve ortak eylem gerektiğinde ortaklıklara katılmak;
 • Araştırma gündemine yön vermek ve değerli bilginin üretilmesi, tercümesi ve dağıtılmasını teşvik etmek;
 • Normlar ve standartlar belirlemek ve bunların uygulamasını desteklemek ve izlemek;
 • Etik ve kanıta dayalı politikaları geliştirmek;
 • Teknik destek sağlamak, değişimi hızlandırmak ve sürdürülebilir kurumsal kapasite inşa etmek;
 • Sağlık durumunu ve eğilimlerini izlemek ve değerlendirmek.

Sağlık sistemleri; bulaşıcı olmayan hastalıklar; yaşam boyu sağlığın teşviki; ortak hizmetler; bulaşıcı hastalıklar; hazırlıklılık, sürveyans ve cevap DSÖ’nün çalışma alanlarındandır.

DSÖ’nün Cenevre’de bir Genel Merkezi ve altı Bölge Ofisi bulunmakta olup, merkez, bölge ofisleri ve 150 ülke ofisinde 7000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. DSÖ çalışanları tıp doktorları, halk sağlığı uzmanları, bilim adamları ve epidemiologların yanısıra idari, mali ve bilgi yönetimi sistemleri alanında eğitimli personel ve istatistik, iktisat ve acil durum yardımı alanlarındaki uzmanlardan oluşmaktadır.

DSÖ’nün yönetimi üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi ve kararlar ve politikaları uygulamaya sokan İcra Kurulu tarafından desteklenmektedir. , DSÖ’nün üst karar alma organıdır ve çalışmalarında İcra Kurulu tarafından desteklenmektedir. Örgütün başında İcra Kurulu tarafından aday gösterilen ve Sağlık Asamblesi tarafından atanan Genel Direktör bulunmaktadır. DSÖ Bölge Komitesi de her bir Bölge Ofisi için benzeri bir rol oynamaktadır ve Bölge Komitesi Daimi Komitesi DSÖ Avrupa Bölgesini temsilen ve bölge adına çalışmalar yürüterek alınan kararlar ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamaktadır.

DSÖ Bölge Komitesi de her bir Bölge Ofisinde benzer bir role sahiptir ve Bölge Komitesi adına hareket ve temsil etmekte olup, karar ve politikaların uygulanmasını sağlamaktadır.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisine bağlı 53 ülke bulunmaktadır. Bölge Ofisi Danimarka Kopenhag’da, Türkiye Temsilciliği de dâhil olmak üzere 29 Üye Devlette bulunan ülke ofislerinde ve beş teknik merkezde çalışan bilimsel, teknik ve halk sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Sağlık 2020, DSÖ Avrupa Bölgesindeki 53 üye devletin sağlık politika çerçevesine yön vermektedir. Bu çerçeve kapsamında sağlıkta tüm toplum yaklaşımının benimsenmesi ve ülkelerin hükümetler arası çalışarak en yüksek sağlık standartlarına ulaşabileceği tanımlanmadır. Toplumun tamamında sağlığın iyileştirilmesi ve sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi ve sağlıkta liderliğin ve hükümet katılımının arttırılması Sağlık 2020’nin stratejik hedefleridir. DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından geliştirilen programlar kapsamında sağlığın sosyal belirleyicileri, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, sağlık sistemleri, aile ve toplum sağlığı ve çevre sağlığı gibi çok sayıda başlık yer almaktadır.

DSÖ’nün Türkiye’deki faaliyetleri nelerdir?

DSÖ Türkiye Temsilciliği, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin bir parçasıdır. Ofis, Sağlık Bakanlığı’na teknik destek sağlamak ve diğer ilgili ortaklarla sağlık faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 1959 yılında kurulmuştur.

Ülke Ofisi, DSÖ çalışmalarının Türkiye’deki odak noktasıdır. Teknik işbirliği için stratejik öncelikler, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Hükümet arasında imzalanan ve bölgedeki ve ülkedeki önceliklerin ışığında ortaklaşa belirlenen İki Yıllık İşbirliği Anlaşması’nda düzenlenmektedir. İşbirliği Anlaşması ulusal kurumlar ve uluslararası ortak kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde uygulamaktadır.

2016—2017 yıllarını kapsayan İki Yıllık İşbirliği Anlaşması beş kategoriden oluşmaktadır:

 • Bulaşıcı Hastalıklar (HIV/AIDS, tüberküloz, polio, kızamık ve kızamıkçığı da içeren aşıyla önlenebilir hastalıklar),
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) (BOH risk faktörleri, beslenme, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı, şiddet ve yaralanmalar)
 • Yaşam boyu sağlığın teşviki (sağlıklı yaşlanma, göçmen sağlığı, iş sağlığı, sağlığın sosyal belirleyicileri),
 • Sağlık Sistemleri Yönetişimi (ulusal sağlık politikaları, stratejiler ve planlar, sağlık finansmanı, ilaç ve sağlık teknolojilerine erişim, sağlık sistemleri bilgisi ve kanıtı)
 • Hazırlıklılık, Sürveyans ve Cevap (UST, uyarı ve cevap kapasitesi, halk sağlığı acil riski ve kriz yönetimi, antibiyotik direnç).

DSÖ Gaziantep Saha Ofisi

Suriye’deki çatışmanın beşinci yılı münasebetiyle doğan halk sağlığı acillerine yanıt verebilmek amacıyla, 2013 yılı Ekim ayında DSÖ tarafından Gaziantep’te bir saha ofisi oluşturularak kapasite ve faaliyetlerin kapsamı genişletilmiştir.

DSÖ’nün, Türkiye’nin güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetler DSÖ Acil Eylem Çerçevesinde tanımlanan temel işlevlere odaklanmaktadır. Sağlık koordinasyonu, bilgi yönetimi, teknik uzmanlık ve çekirdek hizmetlerin temini temel işlevlerdendir. Saha Ofisinin faaliyetleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:

 • Suriyeli sağlık çalışanlarının kapasitesinin geliştirilmesi
 • Salgın müdahalesi ve bağışıklık kampanyaları için teknik destek sağlanması
 • Can kurtarma ekipmanları ve ilaçlarının temini
 • Mültecilere yönelik bilgilendirici materyallerin geliştirilmesi ve dağıtılması.

DSÖ Gaziantep Ofisi kapsamında uluslararası halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, teknik uzmanlar çalışmaktadır.

Türkiye’deki DSÖ İşbirliği Merkezleri

DSÖ İşbirliği Merkezleri DSÖ Genel Direktörü veya Bölge Direktörleri tarafından Kuruluşun programlarının desteklenmesine destek verecek faaliyetleri sürdürmek için işbirliği yapılan kurumlardır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası Çocuk Merkezi de “Bağışıklama Eğitimi ve Savunuculuk DSÖ İşbirliği Merkezi” olarak tayin edilmiştir.

Sayfa Başına Dön


BM Kadın  (UN WOMEN)

unwomenBM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM KADIN BİRİMİ – UN WOMEN)

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve kadının güçlenmesine yönelik çalışan BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için küresel standartların belirlenmesi konusunda BM üyesi ülkeleri destekler. Üye ülke hükümetleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasalar, politikalar ve programların tasarlanması ve bu alandaki küresel standartların uygulanması için gerekli olan hizmetlerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütür.

Tüm insani gelişmeler ve insan hakları konularının toplumsal cinsiyet eşitliği boyutu bulunmaktadır. BM Kadın Birimi, hayatın her alanına eşit katılımları için kadınları desteklemekte ve eşitlik için şu öncelikli alanlara odaklanır: kadın liderliğini ve siyasi katılımını arttırmak; kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak; kadınlar ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandırmak; barış, güvenlik ve insani yardım süreçlerinin her alanına kadınların katılımını sağlamak; toplumsal cinsiyet eşitliğini, ulusal kalkınma planlama ve bütçelemelerinin merkezine yerleştirmek. BM Kadın Birimi aynı zamanda BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme çalışmalarını teşvik eder ve bu çalışmaların eşgüdümlü olarak ilerlemesini sağlar.

TÜRKİYE’DE BM KADIN BİRİMİ

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Kosova (BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı ile), Kırgızistan, Moldova, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Makedonya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’daki çalışmaları desteklemektedir. Ankara’da faaliyet gösteren BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, 2012 yılından bu yana TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesini, yerel yönetimler ile toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, özel sektör işbirliğiyle kadınların güçlenmesine yönelik projeleri yürütmekte, mülteci kadınlar ve kız çocuklarına yönelik programlar geliştirmektedir. BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi ayrıca kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 2017’de başlayacak bölgesel programa ev sahipliği yapacaktır.

BM Kadın Birimi, BM Ülke Ekibi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir. Kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek çocukları için eşit kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin sağlanması amacıyla cinsiyete duyarlı BM sistemini teşvik etmek üzere Türkiye’de Mukim Koordinatörlük ofisine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı sağlamasına diğer BM kuruluşlarıyla birlikte destek vermektedir. 

Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

2011-2014 yılları arasında yürütülen ‘Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın devamı niteliğindeki Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Aralık 2014’te başlatılmıştır. BM Kadın Birimi, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ortaklığında, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin dönüştürücü kapasitesinden faydalanarak kadınların siyasi liderliğini ve katılımını güçlendirmeyi amaçlayan projenin Aralık 2018’de tamamlanması planlanmaktadır.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

BM Kadın Birimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte, Sabancı Vakfı’nın mali desteğiyle 11 pilot ilde uygulanan Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın (2012-2015) Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşenini yürütmüştür. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleşen program, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşeni çerçevesinde, yerel yönetimlerin bütçelerinin toplumsal cinsiyet perspektifi ile analiz edilmesi, geliştirilmesi ve izlenmesi için yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. BM Kadın Birimi tarafından yapılan çalışmalar ile belediyelerin stratejik planları daha eşitlikçi bir yaklaşımla hazırlanmış, kadınların güçlenmesi için ayrılan belediye bütçesinin artması için çalışmalar yürütülmüş, belediyeler ile STK’lar arasında işbirliği güçlenmiş ve ayrıca kadınların belediyelerin sunduğu hizmetlerden daha fazla yararlanmaları için örnek teşkil edecek uygulamalar geliştirilmiştir. BM Kadın Birimi, projenin ikinci fazı olan “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Uygulamaları” projesinin gelecek yıl hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. 

Özel Sektör İşbirliği ve Kadınların Güçlenmesi İlkeleri 

BM Kadın Birimi Türkiye’de özel sektörde kadın liderliğinin ve katılımının artması için Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles – WEPs) benimsenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. İlkeler’e imza atan şirketler, mevcut politika ve uygulamalarını kadının ekonomik hayata katılımı açısından gözden geçirerek, kadınların güçlenmesine yönelik adımlar atarlar. BM Kadın Birimi, Türkiye’de 18-27 yaş arası genç kadınların ekonomik güçlenmesine odaklanan bir ortak program Unilever Türkiye işbirliğiyle geliştirmektedir.

HeForShe Kampanyası

BM Kadın Birimi, dünya çapında büyük ilgi gören HeForShe kampanyasını Koç Holding, Vodafone Türkiye ve Unilever Türkiye’in desteğiyle Türkiye’de sürdürmektedir.

UN Women tarafından yaratılan uluslararası kampanya, insanları kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin savunucuları olmaya davet eden sistematik bir yaklaşım ve bir platform sunmaktadır. HeForShe tüm dünyada insanları toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya davet etmektedir. Cinsiyet eşitlikçi dünya yaratmak için harekete geçmeye çağırmaktadır.

Sayfa Başına Dön


Dünya Gıda Programı (WFP)

World_Food_Programme_Logo-English

Açlıkla Mücadele Eder

WFP 2012’den beri Türkiye’de komşu ülke Suriye’deki savaştan kaçan yüzbinlerce sığınmacıya temel gıda yardımı sağlıyor. Uzmanlığının, yenilikçi yaklaşımların, yerel ortaklar ve hükümet ortakları ile olan güçlü işbirliğinin bir birleşimini kullanarak WFP, 280,000 kişinin besin değeri yüksek gıdalara ulaşmasına yardımcı oluyor. Avrupa Birliği, Türk Kızılayı ve hükümet arasında gerçekleşen heyecan verici yeni bir ortaklık anlaşması ile 1 milyon kişiye ulaşılması ve yardımın tüm temel ihtiyaçları kapsaması planlanıyor. Yardıma en çok ihtiyaç duyan sığınmacılar bu sayede kiralarını ödeme, iyi beslenme, kıyafet satın alma ve diğer ihtiyaçlarını giderme şansını bulup, hayatlarını normale döndürme hissiyatına sahip olacaklar.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı

Eylül başında WFP Avrupa Birliği ile AB tarihinin en kapsamlı insani yardım projesi olacak, ESSN olarak da bilinen, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı’nı başlatmak için 348 milyon Avroluk bir sözleşme imzaladı. Türkiye’deki sığınmacılara yardım konusunda fark yaratacak olan ve türünün ilk örneği olan bu sosyal güvenlik ağı için WFP; Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Program tüm milliyetlerden yerel halk ile içiçe yaşayan 1 milyona yakın sığınmacıya ulaşarak, onlara temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için nakit yardımı yapmayı hedefliyor. Bununla hedeflenen, hayatları kriz ve yer değişimi sebebiyle altüst olmuş ailelerin hayatlarını tekrar düzene sokmalarına yardımcı olmak. Aileler, kendilerine sağlanan ve banka kartlarına aylık olarak yüklenecek olan nakit yardımı yiyecek, kıyafet ve hatta kira vb giderleri ödemek için kullanabilecekler. ESSN kurumların birlikte çalışarak neler yapılabileceğinin açık bir göstergesi. WFP; Avrupa Birliği’nin maddi yardımı ile uygulama ortaklarımızla işbirliği sayesinde en çok yardıma gereksinim duyan ailelerin hayatlarını değiştirmeyi; yani onların düzgün beslenebilmelerini, çocuklarını okula gönderebilmelerini ve yaşayacak güvenli ve sıcak bir yuvaları olabilmesini sağlayarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerini hedefliyor. Kadınların evi geçindirdiği, engelli ya da kronik hastalığı olan aile bireylerinin olduğu ailelere özellikle öncelik planlanıyor. Sığınmacıların kendilerine sağlanacak maddi yardımı yerel ekonomide harcamaları nedeniyle ve Türkiye’nin halihazırda devam eden yardımlarını desteklemek suretiyle bu programın sosyal uyumu da artırması bekleniyor.

E-Gıda Kartı

Türk hükümetinin kamp içinde yaşayan Suriyelilere yardım konusunda destek talep ettiği Temmuz 2012 tarihinden bu yana WFP Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Ön fizibilite çalışması sonrasında belirlenen ve e-gıda kartı olarak adlandırılan elektronik gıda yardımı programı, kamp içi nüfusun gıda ihtiyaçlarını belirlemek üzere Kızılay ortaklığı ve AFAD ile koordinasyon içerisinde Ekim 2012 yılında uygulamaya kondu. Suriye krizi öncesinde ülkede resmen faaliyet göstermemiş olan WFP, Ankara’da bir ofis, Gaziantep’te bir bölge ofisi, Hatay ve Şanlıurfa’da saha ofisleri açtı.

WFP e-gıda kartı programı yoluyla acil durum müdahalesinde ilk defa elektronik kart kullanmış oldu. Elektronik kartlar o zamandan beri sadece Türkiye’de değil bölge genelinde de kullanılmaya başlandı. Bu yöntemle aileler kendilerine tahsis edilen ve içerisine para yüklenen e-kartlar ile kendi seçtikleri gıdaları satın alarak ailelerinin sevdiği yemekleri pişirebiliyorlar.

Ortaklarımız ile ilişkilerimizi güçlendirmemizin bir göstergesi olarak ve kamp nüfusunun ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilmek için Şubat 2014’te WFP’nin kamp içi gıda yardımı ve AFAD’ın gıda ve gıda dışı yardım yaptığı maliyet paylaşımı modeli uygulamaya kondu. Ortakların 50’şer TL sağladığı bu model günümüzde hala devam ediyor. 2015 yılının başında WFP fon sıkıntısı sebebiyle bazı kamplardaki faaliyetlerini AFAD’a devretmek çıkmak zorunda kaldı. Buna rağmen WFP Güneydoğu Anadolu bölgesinde 11 kampta e-gıda kartı programına devam ediyor.

Kamp Dışında Yaşayan İhtiyaç İçindeki Suriyelilere Yardım

2015 yılında Türk Devleti’nin çağrısı ile WFP ve Kızılay, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı ailelere kişi başı aylık 62 TL gıda yardım programını uygulamaya koydu. WFP ve Kızılay saha takımları Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis’teki en yoksul mahallelerde kapı kapı dolaşarak, yardıma en çok ihtiyaç duyan Suriyeli aileleri belirleyerek onları programa kayıt ediyorlar.

Bağışçılarımızın cömert desteği sayesinde bugün toplamda 280,000 Suriyeliye ulaşıyoruz. Eylül 2016 tarihi itibariyle, 183,8 milyon Dolar, sığınmacıların alışveriş yaptıkları süpermarketler aracılığıyla yerel ekonomiye geri dönmek üzere e-gıda kartına yüklendi.

Tedarik

E-gıda kartı aracılığıyla yapılacak transferlere ek olarak WFP’nin; hem dünya genelindeki programlar için hem de Suriye ve Irak da dahil olmak üzere bölgedeki acil durum programlarını desteklemek amacıyla Türkiye’den büyük miktarda ve çeşitlilikte gıda ürünü satın alıyor. . WFP Türkiye’de 2011 ve 2016 Eylül tarihleri arasında %62’si Türkiye’de üretilmiş olan 1,3 milyar Dolar değerinde gıda satın aldı. Türkiye’de satın alınmış olan gıdanın dörtte üçü Suriye krizine müdahale kapsamında kullanıldı. 2014’te Türkiye WFP’nin dünya genelinde gıda tedarikçisi olarak ilk defa birinci sırada yer aldı.

Bağışçılarımız

Avusturalya, Avusturya, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO), Estonya, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Kuveyt, Lüksemburg, özel bağışçılar, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.

Sayfa Başına Dön


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖNÜLLÜLERİ (UNV)

unv

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı, barış ve kalkınmaya gönüllülük yoluyla katkı sağlayan bir BM kuruluşudur. UNV barış ve kalkınmaya, gönüllülüğün tanınmasını destekleyerek, gönüllülüğün kalkınma planlarına dâhil edilmesi amacıyla ortaklarla birlikte çalışarak, dünyanın her yerinde farklı konularda uzman ve deneyim sahibi gönüllüleri harekete geçirerek katkı sağlamaktadır. UNV, gönüllülüğü evrensel ve kapsayıcı olarak kabul etmekte, çeşitliliğinin yanı sıra özgür irade, adanmışlık, bağlılık ve dayanışma gibi değerler ile birlikte tanımlamaktadır.

Kalkınma sorunlarının çözümünde etkili bir yol olan gönüllülük, kalkınmanın hızını ve doğasını da değiştirebilme özelliğine sahiptir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından gönüllülük, uygulama ve fayda sağlama anlamında bireyler ve de toplum için kapasite gelişimi, güçlendirme ve sosyal entegresyon sağlaması açısında birçok alanda ortak kesişim noktasıdır.

Genel merkezi Almanya’nın Bonn kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), tüm dünyada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ülke ofislerine bağlı olarak 140 ülke ofisinde temsil edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri kimdir? BM kuruluşları, hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine her yıl yaklaşık 130 ülkede 160 ulustan 7,000’e yakın nitelikli ve deneyimli  kişi BM Gönüllüsü olarak kalkınma alanındaki projelerde, insani yardım ve barışı koruma faaliyetlerinde görev almaktadır.

BM gönüllülerinin yaklaşık 70%’i kalkınmakta olan ülkelerin vatandaşı olup, ortalama yaşları 37’dir ve 5 ile 10 yıl arasında iş deneyimine sahiptirler. BM gönüllülerinin üçte biri kendi ülkelerinde hizmet verirken, geri kalanları uluslararası görevleri yerine getirmektedir.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ne yapar? UNV, çok farklı uzmanlık alanında yetenekli kişiye gençlik, temel sosyal hizmetler, gönüllü altyapısı, barış sağlama, afetlerle mücadele konularında fırsatlar sunmaktadır. BM gönüllüleri, BM barış operasyonlarında çalışan uluslararası sivillerin üçte birini oluşturmaktadır.

UNV aynı zamanda www.onlinevolunteering.org isimli websitesini de yönetmektedir. 2000 yılından beri 80,000 üzerinde gönüllü dünya üzerinde 300 farklı BM ofisinde ve 1,700 farklı kuruluşta Bilgi Teknolojileri geliştirmek, çeviri, eğitim, araştırma, proje geliştirme ve yazımı alanında görev almıştır.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye

UNV Türkiye ofisi 2011 yılından beri Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de UNV’nin ana hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren UNV Türkiye ofisi ,Türkiye’de gönüllülüğün tanınması, yaygınlaştırılması ,kalkınma programlarına dahil edilmesi ve kalkınma alanındaki öneminin farkına varılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

UNV Türkiye Ofisi faaliyetleri;

 • 70 BM Gönüllüsü , UNHCR, UNDP,FAO ve OCHA’da görev almaktadır.
 • Gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olan Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları için Bakanlık ile birlikte Gönüllü Yönetimi eğitim düzenlendi.
 • Türkiye’de Gönüllük isimli kitabın yayınlanması.
 • Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporunun lansmanı yapıldı.
 • Gençlik ve Gönüllülük konusunda üniversitelerde aktiviteler düzenlendi.
 • Güneydoğu’da Suriyeli kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlendirilmesi için toplumsal gönüllülük yaklaşımları ile çözüm” projesini UNDP’nin mevcut bir projesi dahilinde geliştirip yürütmeye başladı.

BM Gönüllü hikayesi:  “ İsmim Gizem Tülüoğlu, 26 yaşındayım. Geçmişte edindiğim profesyonel kazanımlarımı ve yer aldığım proje faaliyetlerinde edindiğim tecrübeleri paylaşmak ve bu sayede kalkınma, barış ve büyüme hedeflerine katkı sağlamak isteği ile 6 ay önce UNDP Türkiye’de BM gönüllüsü (Proje Asistanı) olarak çalışmaya başladım. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, büyüme ve kalkınmanın önemini hissedebileceğim çok güzel bir yer oldu.

Tüm bu deneyimleri kazanırken, projenin en önemli çıktılarından birisi olan, BBTY yaklaşımı ile yapılmış olan Ankara’daki demo okul bina kampüsününün inşaa sürecinde yer aldım. Yaklaşık sıfır enerji tüketimi ve inşaat planına sahip, Etimesgut-Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Meslek Lisesi’nin inşaat aşamalarını görmek kariyerimde edindiğim önemli bir deneyim oldu Tüm bunlar bana sürdürülebilir kalkınma hedeflerine birlikte katkı sağlayabileceğimiz birçok insanla tanışma fırsatı ve etkileşimli bir çalışma ortamı sağladı.

BM gönüllüsü olmak bana kişisel ve profesyonel anlamda birçok katkı sağladı : grup çalışmalarında yer aldım, sunum ve organizasyon yeteneğimi pekiştirdim, ulusal ve uluslararası anlamda etkileşimli kalkınma çalışmalarında yer aldım. Barış ve kalkınmaya katkıda bulunduğum ve daha emin adımlarla yürüdüğüm için mutluyum ve ilerleyen dönemlerde de BM gönüllüsü olarak yeni görevlerde yer almak istiyorum. Biliyorum ki gönüllü olmak istemekle başlar!” 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/partners/un-volunteers/

Sayfa Başına DönTasarım ve Yazılım : BodhiWeb